Van Oordt's Mersken ligt in de benedenloop van de Boorne (of Koningsdiep) op de overgang van zandgronden naar laagveen en op de overgang van de laterale gradiënt van het beekdal. Het terrein kent een kleinschalige afwisseling van diverse typen grasland en moerassen. Het gebied is vooral van belang vanwege de aanwezige blauwgraslanden, daarnaast komen Dotterbloemhooilanden en Grote zeggenvegetaties voor. Het laagste deel is een belangrijke ganzenpleisterplaats.Van enig belang als broedgebied voor soorten

van kruidenrijke graslanden (paapje).

Van Oordt`s Mersken bestaat uit de volgende natuurgebieden nl:Terwispeler Grootschar (35 ha) Hege Geasten (36 ha), Mersken (85 ha), Bouwerspolder (75 ha), Smelle Warren (55 ha) en Dulf (144 ha). 

Rust plaats voor Aalscholvers

Kruising Koningsdiep, Schipsloot en Beetstervaart.

Foto boven. Een kleine groep Aalscholvers overnachten aan het Koningsdiep. Overdag gaan ze elders foerageren. Naar diep en ondiepe, voedselrijke wateren.

Foto genomen op 15-09-2013. Dat jaar waren er een hele groep Lepelaars in het meertje van Van  Oordt`s Mersken aanwezig. Ik heb ze zelf voor of na die tijd niet in zulke grote getallen weer gezien.

 

Foto: Grauwe ganzen en Lepelaars.

Havik met prooi in het meertje. Het meertje in Van Oordt`s Mersken aangelegd in de jaren negentig is een aanwinst voor het natuur gebied. Vele watervogels komen er foerageren.

Op het moment van deze foto was het waterpeil gezakt waardoor een oude polderdijk te voorschijn kwam. De Havik op de foto heeft een meeuw als  prooi.